Stichting Behoud Rietdal Noordhorn

Archief


31 augustus 2014:

Zicht op Noordhorn en een deel Rietdal

Maandag 15 september 14:30 – 15: 30 uur wordt het nieuwe deel van de N355 en de bijbehorende tunnel geopend. Naast een officeel tintje zal dit ook een feestelijke tint krijgen. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd bij deze opening aanwezig te zijn.

Aansluitend aan het formele programma is er de mogelijkheid om op de (versierde) fiets, scootmobile of met een skelter een keer door de nieuwe tunnel racen. Dat kan op maandag 15 september, tussen 16.00 uur en 17.00 uur. Doen!   Dit is erg leuk...

 
 
******

7 januari 2014:Dorpsgenoot Pieter Meulenhoff maakt met een camera aan een vlieger prachtige luchtfoto's. Recent zijn bouw activiteiten voor de vaste brug en tunnel in beeld gebracht. Kijk op de fotoblog van Pieter:
     h  ttp://golf.smugmug.com/KAP/Noordhorn-20131225
     http://golf.smugmug.com/KAP/Noordhorn-20140105   
Als u beelden wilt overnemen dient u Pieter te benaderen.

******
19 februari 2013: O
p woensdagavond 6 maart houdt de provincie een informatieavond over de werkzaamheden over de nieuwe, vaste hoge brug ten oosten van de huidige verkeersbrug tussen Noord- en Zuidhorn en de wegverlegging van de N355. In De Dorpsstee tussen 16:30 uur en 20:30 uur. Aanwezig zijn de hoofdaannemer GMB en medewerkers van de provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn.


******
12 januari 2012: 
Op woensdag 7 maart 2012 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over de bezwaren die zijn ingediend over het Provinciaal Inpassings Plan voor de verlegging van de N355 bij Noordhorn.

In het kort komt het er op neer dat van de 7 ingediende bewaren er 5 niet zijn toegekend. Bij twee bezwaren heeft de Raad van State een tekortkoming gesignaleerd en de Provincie opgedragen hiervoor binnen 16 weken een correctie uit te voeren. Op de website van Vrienden van Noordhorn is onder 'nieuws' één en ander beknopt toegelicht. Op de site van de Raad van State is de volledige tussenuitspraak te lezen.


******
25 januari 2012: Hoewel de Raad van State nog een uitspraak moet doen heeft de provincie nieuws te melden over de genomen stappen voor verdere uitwerking van de plannen voor de aanleg van een nieuwe brug en de wegverlegging van de N355. Zie daarvoor deze provinciale

nieuwsbrief . Vanaf de komende week ligt deze ook fysiek in de hal van het gemeentehuis

******
27 januari 2012: Kent u
Milieuhulp? Milieuhulp is een portaal van de Natuur en Milieufederaties en Milieudefensie over de leefomgeving. Het helpt burgers op weg die hun eigen omgeving actief willen beschermen of verbeteren. Door de toenemende druk op de leefomgeving is daar steeds meer vraag naar. Milieuhulp bedenkt de antwoorden niet zelf, maar linkt door naar vele websites over natuur, milieu en duurzaamheid. De burger vindt zo een schat aan gegevens bijeen, van  Kapvergunning tot Zonnepaneel. Ook is de informatie geografisch ontsloten, zie bijvoorbeeld Zutphen of Mierlo . Milieuhulp bevat ook een pagina over Stichting Behoud Rietdal Noordhorn
.
******
22 december 2011: Vandaag vond een zitting plaats bij de Raad van State over de omlegging van/het inpassingsplan voor de Friesestraatweg. Vier partijen werden gehoord die bezwaar hadden ingediend tegen het Provinciaal Inpassingsplan. Een verslag van de zitting verscheen in NoordhornNu. Wij hebben dit
overgenomen  (toegevoegd 8 2 2012).
  
******
28 september 2011: De Nacht van de Nacht staat, inmiddels alweer voor de zevende keer, voor de deur. De Nacht van de Nacht vindt elk jaar plaats in het weekend dat de wintertijd ingaat. Op zaterdag 29 oktober gaan op heel veel plekken in Groningen de lichten weer uit.

Alle activiteiten in het kader van de Nacht van de Nacht vindt u op
www.nachtvandenacht.nl. Zo zijn er in Groningen diverse avondwandelingen, kunt u naar sterren kijken en kunt u zich, onder begeleiding van de fotoschool, verdiepen in nachtfotografie.

In de aanloop naar de Nacht van de Nacht kan iedereen lichthinder melden op de Lichthinderkaart, te vinden op de website. Veel mensen storen zich aan onnodig licht, zoals kantoren waar het licht niet uit gaat, de lantaarnpaal die precies in de slaapkamer schijnt of gebouwen waar `s nachts felle lampen op staan gericht.  U kunt de meldingen doen tot 30 oktober. Na sluiting worden de meldingen geanalyseerd.

******
30 augustus 2011: Bij de Raad van State lopen momenteel zeven beroepschriften tegen de verlegging van de N355 bij Noordhorn. Vijf hiervan hebben betrekking op de tracekeuze, twee over de grondberging/talud aan de Noorzijde van het Van Starkenborghkanaal. De uitspraak van de Raad van State wordt begin 2012 verwacht. In de "NoordhornNu" van september 2011 is meer te lezen over de aard van de beroepschriften en het verweer van de provincie.

******
29 augustus 2011: Deze week ontvingen wij de melding dat de afbeeldingen op deze website niet meer zichtbaar zijn. Wij hebben de oorzaak hiervan achterhaald en gaan de afbeeldingen terugplaatsen. Dit zal stapsgewijs gebeuren. Het kan daarom zijn dat nog niet alle afbeeldingen zichtbaar zijn.

******
20 november 2010: Onze oude website blijkt sinds enige tijd niet meer te kunnen worden bijgewerkt. Wij werken aan een nieuwe website waar u nu naar kijkt.

Als gevolg hiervan konden wij geen melding maken van de inspraakperiode op het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) voor de wegverlegging van de N355 bij Noordhorn. 

******
19 mei 2010: Op 27 mei aanstaande zal er een voorlichtingsavond plaatsvinden over het Inpassingsplan dat de provicie gemaakt heeft (zie hieronder punt 23-3-10). In De Dorpstee te Noordhorn aanvang 19:30 uur. Een plan met grote impact, dus komt allen.

******
23 maart 2010: Gedeputeerde Staten van Groningen hebben een voorontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor de wegomlegging van de N355 bij Noord- en Zuidhorn. Een provinciaal inpassingsplan is een bestemmingsplan dat wordt vastgesteld door Provinciale Staten in plaats van de gemeenteraad. De provincie heeft deze mogelijkheid sinds 2008 op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. In het geval van de wegomlegging van de N355 kiest de provincie voor dit middel, omdat dit een provinciale weg is. Dit is gebeurd met instemming van de gemeente Zuidhorn. Het gaat om het eerste Provinciale Inpassingsplan van de provincie Groningen.

******
19 oktober 2009: Ook in het kader van De Nacht van de Nacht: - Lichtteken in het landschap - Voor de laatste keer in het donker door de polder de Koningslaagte? Geniet in de avonduren van de Koningslaagte tussen Adorp en Groningen en neem tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober deel aan de fietstocht door dit unieke cultuurlandschap. Lees meer op
www.mfgroningen.nl

30 september 2009:  Hij komt er weer aan. De Nacht van de Nacht. Op 24 oktober aanstaande. In heel het land vinden activiteiten plaats. Ook in de provincie Groningen zijn er diverse. Het dichtst bij is de "Nacht van de Uil" in Oldehove in de boerderij Lammerburen van de familie Haack.

Meer op
www.lammerburen.nl en www.nachtvandenacht
   
******
25 mei 2009: De oprichtingsvergunning voor de grondbergingen (zie 9 dec) zijn vastgesteld. Verschil met het ontwerp: de twee noordelijkst gelegen kavels voor de grondberging volgens het oorspronkelijk ontwerp, vallen onder de vergunningverlening maar worden niet door de provincie aangekocht ten behoeve van de grondberging. Indien een aannemer deze kavels toch nodig denkt te hebben dan dient dit voldoende gemotiveerd te worden, waarna deze kavels op kosten van de aannemer worden gehuurd van de eigenaar. Tot 3 juni is het voor degenen die hebben ingesproken mogelijk bezwaar aan te tekenen.

Bij onze inspraak op deze milieuvergunning hebben we ter sprake gebracht dat het een ongebruikelijke en eigenlijk ook onwenselijke gang van zaken is dat er een milieuvergunning wordt afgegeven voor een talud wat nog niet ontworpen of getekend is. Omdat de uiteindelijke vorm nog niet is vastgesteld, is het ook nog niet bekend hoeveel grond er nodig is voor een landschappelijk goed ingepast talud. Door deze verkeerde volgorde van procedures bestaat dus de mogelijkheid dat de noordoever gaat fungeren als grondberging. Dit is een ongewenste situatie waarbij de kans groot is dat grond die eenmaal op de noordoever is terecht gekomen en niet meer zal verdwijnen. Onnodig te zeggen dat dit ten koste gaat van de openheid van het gebied. We hebben dan ook geprobeerd in de inspraak maatregelen ingevoerd te krijgen die deze kans verkleinen.
De belangrijkste verbetering daarbij is dat in de versie die nu ter inzage ligt is uitgegaan van de situatie met een 4a-III wegvariant en niet meer, -zoals in de eerste versie- van de 5b wegvariant. Dit heeft tot aanpassing van de toegelaten hoeveelheid grond en gebruikte percelen geleid. Een tweede aanpassing in de ter inzage liggende vergunning is dat de 12 jaar oude onderzoeken naar vervuiling in de baggerspecie die opgespoten gaat worden, zijn vervangen door nieuwe onderzoeken. Gelukkig zijn daar geen nieuwe vervuilingen in aangetroffen.
 
25 mei 2009: Op de avonden van 30 mei, 31 mei en 1 juni zijn de oude kanaalbruggen tussen Noord- en Zuidhorn het toneel van een grootse voorstelling. SWET voert een requiem op voor de bruggen die zullen verdwijnen. Meer info op