Stichting Behoud Rietdal Noordhorn

Over

Het ontstaan

Begin 2004 hebben plannen van de gemeente Zuidhorn en provincie Groningen voor de aanleg van een hoge vaste brug en (extra) rondweg in de nabijheid van Noordhorn veel beroering, collectieve verontwaardiging en protest teweeg gebracht.

De verontwaardiging gold onder andere de mogelijke schending van de rust, stilte en duisternis rondom Noordhorn. Deze worden als kostbare kwaliteiten van het dorp en haar omgeving ervaren. Een -extra- rondweg en een vaste hoge brug (ruim 10 meter boven het waterniveau) met een noodzakelijk honderden meters lang talud aan weerszijden, zou dit zondermeer aantasten. Een andere reden voor de verontwaardiging was het mogelijk schenden van een belangrijk cultuurlandschap waardoor sporen van eeuwenlange bewoning straks definitief worden uitgewist.

Een breed gehoorde roep in het dorp was dan ook dat beter gezocht moest worden naar minder schadelijke alternatieven dan de beoogde brug en wegtracé. Bijvoorbeeld in plaats van een niewe extra brug een tunnel onder het kanaal op de plaats van de huidige brug. De roering heeft er toe geleid dat een aantal mensen in zeer korte tijd bij ruim 90% van de woningen ruim 800 handtekeningen hebben opgehaald in Noordhorn en het buurdorp Den Ham. Ook delen van Den Ham zouden bij het doorgaan van het beoogde wegtracé te maken krijgen met de negatieve effecten daarvan. Deze handtekeningen zijn samen met een petitie op 9 april 2004 aangeboden aan de toenmalig verantwoordelijk wethouder S. de Vries van de gemeente Zuidhorn.

In diezelfde periode stuitte de initiatiefgroep van de handtekeningenactie op een gezamenlijke brief van de Gedeputeerde Staten van Groningen en Friesland aan de minister van Verkeer en Waterstaat. In deze brief wordt financiele goedkeuring gevraagd voor de plannen van de verruiming van de vaarweg Lemmer-Delfzijl en daarbij het beoogde wegtracé (extra rondweg, hoge vaste brug). In deze brief, welke is geschreven ruim voor de eerste voorlichtingsavond in Noordhorn, stellen Gedeputeerde Staten dat er "overleg geweest is met de bevolking", dat er "een breed draagvlak is voor de plannen onder de bevolking" en dat er "meerwaarde is voor de regio". Dit vroeg natuurlijk om (re-)actie.

De 'Initiatiefgroep Handtekeningenactie Noordhorn e.o'. realiseerde zich dat het voor Noordhorn zeer belangrijk zou zijn het nog komende besluitvormingsproces op de voet te volgen en zo nodig gebruik te maken van wettelijke bezwaarmogelijkheden. Besloten werd dat de vorm van een stichting daarvoor het meest geschikt zou zijn, en op 21 juli 2004 was de Stichting Behoud Rietdal Noordhorn een feit.

De stichting ijvert, evenals de 'Initiatiefgroep Handtekeningenactie Noordhorn e.o.' waaruit zij is ontstaan...:
  • Tégen een rondweg en een hoge brug;
  • Vóór het onderzoeken van alternatieven voor kanaalkruising (zoals tunnel of aquaduct) en wegDisclaimer

De Informatie op deze site mag vrijelijk worden overgenomen met weergave van bronvermelding. Wij moedigen dit aan. Uitzondering hierop zijn de afbeeldingen of onderwerpen waarbij een copyright is vermeld. Voor overname hiervan dient u toestemming bij de rechthebbende te vragen.

Bij het samenstellen van de informatie op deze site is gepoogd het auteursrecht te respecteren. Indien u meent aanspraak te kunnen maken op rechten verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De informatie op deze site is met zorg samengesteld. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.


Copyright 2004-2020 Stichting Behoud Rietdal Noordhorn